menu close menu

Vedtægter

§1 Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Tidlig Musik i Danmark (Early Music Denmark). Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på formandens adresse. 

§2 Formål:
Foreningen har til formål at fremme forståelsen og interessen for musik fra middelalder til tidlig romantik – fortrinsvis når musikken spilles på originalinstrumenter. Foreningen virker desuden for viden om og forskning vedr. opførelsespraksis og instrumenter.

§ 3. Medlemskab:
Stk. 1. Alle med interesse for tidlig musik kan optages i foreningen. Medlemskabet er personligt.

Stk. 2. Andre foreninger, der har relation til foreningens formål, kan optages som medlem af foreningen. Medlemskabet omfatter ét abonnement på tidsskriftet Custos.

§ 4. Kontingent
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet gælder for perioden fra den 1. januar til den 31. december. Kontingentrestance udover 2 måneder medfører tab af medlemskab. Udmeldelse i løbet af medlemsåret medfører ikke tilbagebetaling af kontingent.

§ 5. Tidsskriftet Custos:
Foreningen udsender op til 4 gange årligt tidsskriftet Custos, afhængig af foreningens økonomi. Bladet indeholder foreningsmæssige meddelelser, orientering om koncerter og arrangementer samt artikler m. v. med relation til historisk musik.

§ 6 Bestyrelse:

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, så der hvert år er tre bestyrelsesmedlemmer henholdsvis fire bestyrelsesmedlemmer og formanden på valg. Herudover vælges på generalforsamlingen en suppleant til bestyrelsen, en revisor og en revisorsuppleant for et år ad gangen.

Stk.2. Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand, en kasserer og en sekretær.
Bestyrelsen træffer afgørelser ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Stk. 3. Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver, herunder varetagelse af lokal koncertaktivitet, kurser m.v., nedsætte udvalg/arbejdsgrupper, hvori også medlemmer udenfor bestyrelsen kan have sæde.

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer, revisor og udvalgsmedlemmer er ulønnede. Bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året. Herudover fastsættes retningslinjer for bestyrelsens arbejde i en forretningsorden udarbejdet af bestyrelsen.

§ 7. Generalforsamlingen:
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ethvert medlem har stemmeret på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der er til stede.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden i inden udgangen af marts måned. Bestyrelsen skal indkalde til ordinær generalforsamling sker mindst 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Bestyrelsen skal modtage forslag til dagsordenen mindst 4 uger før generalforsamlingen. Medlemmerne skal modtage en dagsorden senest 2 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

Stk. 3. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Formandens mundtlige beretning
  • Regnskab og budget fremlægges
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer: Hvert andet år er tre på valg og hvert andet år er fire medlemmer samt formanden på valg. Valg af en suppleant hvert år. 
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • 8. indkomne forslag
  • 9. evt. 

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet er afgivet i vedtægterne. Såfremt blot et medlem ønsker det, kan afstemning foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Stk. 5. Hvert medlem har en stemme. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Medlemmer, der ikke kan komme til generalforsamlingen kan enten sende en skriftlig stemme eller afgive fuldmagt til et andet medlem. Skriftlige stemmer og fuldmagter skal afleveres til generalforsamlingens dirigent senest ved mødets start.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamlingen
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 2 uges varsel. Bestyrelsen er pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/4 af medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter skriftligt forslag herom. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden.

§ 9. Regnskab og revision
Stk.1. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Kassereren bogfører alle indtægter og udgifter og aflægger inden generalforsamlingen regnskab for det forløbne år til bestyrelsens godkendelse. Årsregnskabet revideres af forenings revisor og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Revisoren kan til enhver tid bede om indsigt i foreningen regnskab.

§ 10. Tegningsregler og hæftelse.
Stk. 1. Foreningen tegnes hver for sig af formanden og kassereren. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan alene finde sted på baggrund af en generalforsamlingsbeslutning.

Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue, herunder aktiver. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse, med mindre der er er tale om retskrav, der er opstået ved retsstridig handling.

§ 11. Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 12. Foreningens opløsning
Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning træffes af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer.

Stk. 2. Foreningens eventuelle formue skal i tilfælde af opløsning overgår til formål, der er i overensstemmelse med vedtægternes § 2. På denne baggrund træffer generalforsamlingen ved simpelt flertal afgørelse om formuens placering.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 26/5 2023

Formandens navn og underskrift: Kirsten Aage