menu close menu

Generalforsamling 2020

UDSAT fra marts p.gr.a. Corona

Dagsorden til generalforsamling den 27. august 2020 kl. 17.00

Sted:

Musikhøjskolen, Smallegade 12, 2000 Frederiksberg

Store sal, lokale 301

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bjørn Ross udnævnes til æresmedlem af TMDK.
 4. Formandens mundtlige beretning, som har været bragt i Custos nr. 1 2020.
 5. Årsregnskab til godkendelse.
 6. Fastsættelse af kontingenter. Bestyrelsen foreslår uændrede satser
  1. 400 kr. for alm. Medlemskab
  2. 340 kr. for pensionister
  3. 100 kr. for studerende
  4. samt tillæg på 100 kr. for samboende
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisor og revisorsuppleant. På valg er Jens Overbye, Søren Gleerup Hansen og Solveig Wøldike. Søren Gleerup og Solveig Wøldike modtager genvalg. Marie Stockmarr Becker ønsker at holde op. Kirsten Aage holder et års barselsorlov. Henrik Holm er som suppleant på valg og modtager genvalg. Medlemmerne vælges for to år ad gangen, men der er mulighed for et år som barselsvikar (hvis generalforsamlingen beslutter det, idet der ikke er omtalt noget om det i vedtægterne). Ole Willumsen genopstiller som revisor.
 8. Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen
 9. Evt.