menu close menu

Generalforsamling 2022

TMDK generalforsamling 21. marts 2022 kl. 16.00

Sted: Krypten

Koncertkirken, Blågårds Plads 6A, 2200 København K

 

Dagsorden iflg vedtægterne

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens mundtlige beretning
 4. Regnskaber for 2020 og 2021 fremlægges, da 2020 regnskabet ikke kunne godkendes sidste år på generalforsamlingen. Budget for 2022 fremlægges
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg for to år er Søren Gleerup Hansen, Winnie Bugge Frandsen, Mai Kamstrup, Solveig Wøldike. Winnie Bugge og Solveig Wøldike modtager ikke genvalg. På valg som suppleant, der vælges et år ad gangen, er Henrik Holm. Steen Frederiksen, som blev valgt sidste år for to år, ønsker at trække sig ud af arbejdet efter det første år, og suppleanten træder ind det sidste år for ham.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Nuværende er Jørgen Fangel og Gerda Holm Nielsen. Vælges for et år ad gangen.
 8. Indkomne forslag, som bedes sendt til formanden senest 2 uger før Generalforsamlingen.
 9. evt.

Koncert i Koncertkirken bagefter generalforsamlingen

 

 

TMDK  generalforsamling referat

 21. marts 2022 kl. 16.00 i Koncertkirken.

 

 1. Valg af dirigent.

Pia Dahl blev valgt som dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen ikke er indkaldt 6 uger før, men blot 19 dage før. Forsamlingen godkendte, at generalforsamlingen kunne afvikles i henhold til vedtægterne (d.v.s. være beslutningsdygtig). De tilstedeværende medlemmer er beslutningsdygtige.

 1. Valg af referent.

Søren Gleerup Hansen blev valgt som referent. Henrik Døcker og Jørgen Fangel blev valgt som stemmetællere.

 1. Formandens beretning.

Der henvises til formandens skriftlige beretning i Custos, martsnummeret 2022. Formandens beretning blev taget til efterretning.

 1. Fremlæggelse af regnskab.

Generalforsamlingen godkendte regnskab 2020 og 2021 under forudsætning af små ændringer i teksten som foreslået af foreningens revisor. Forsamlingen kunne ligeledes godkende det fremlagte budget.

 1. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser hvilket blev godkendt.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Søren Gleerup blev genvalgt. Mai Kamstrup blev genvalgt.

Solveig Wøldike og Winnie Bugge Frandsen udtræder af bestyrelsen.

Lene Trier blev foreslået som nyt bestyrelsesmedlem. Lene Trier præsenterede sig selv.

Formanden foreslog Katrin Næss som nyt bestyrelsesmedlem. Begge blev valgt af generalforsamlingen.

Steen Frederiksen er udtrådt af bestyrelsen. Henrik Holm er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Steen. Der er derfor pt. ingen suppleant. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at finde en suppleant for det kommende år.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Bestyrelsen indstiller at Jørgen Fangel genvælges som revisor. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at finde en revisorsuppleant.

 1. Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Foreningens sammenspilsaktiviteter blev kort drøftet.

 1. Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at udarbejde et oplæg til justerede, opdaterede og forenklede vedtægter.

Bestyrelsen efter generalforsamlingen 2022

Bente Dahl, formand

Henrik Døcker

Mai Kamstrup

Lene Trier

Kirsten Aage

Søren Gleerup Hansen

Katrin Næss

Henrik Holm

 

Tilknyttet bestyrelsen,

Peter Bæk, redaktør af medlemsbladet Custos