menu close menu

Generalforsamling 2017

Referat af

 

Generalforsamlingen i foreningen Tidlig musik i Danmark

Onsdag den 22. marts 2017 kl. 18 i Lindevangs Kirke, Hattesens Allé 12 på Frederiksberg

 

  1. Bjarke Moe valgtes til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

  1. Formandens beretning:

 

Bestyrelsen

Ved generalforsamlingen den 13.4.2016 blev der afholdt valg til bestyrelsen da Jørgen Fangel og Gunnild Tønder fratrådte. I stedet blev valgt Jens Overbye og Solveig Wøldike. Bestyrelsen har i den forløbne periode bestået af: Henrik Holm, formand, Steen Frederiksen, næstformand, Solveig Wøldike, kasserer, Jens Overbye og Henrik Døcker. Desuden har der været to suppleanter, Kirsten Aage og Gilbert Martinez.

Der har i løbet af perioden været afholdt 4 bestyrelsesmøder. Desuden har Henrik og Steen i København afholdt et kort møde med repræsentanter for den svenske søsterforening.

 

Custos

Custos er inde i en rigtig god udvikling. Det er lykkedes redaktør Bjarke Moe og den lille redaktion at finde en linje, som tiltaler rigtig mange. En god blanding af generelt stof og artikler for de mere nørdede. Der har været artikler med lederne af de førende barokensembler herhjemme, komponistportrætter, artikler om instrumenter, quiz, anmeldelser, koncertkalender o.m.m.

Björn Ross ønskede at fratræde som layouter sidste sommer. Tak til ham for hans indsats gennem flere år. Björn blev erstattet af Signe Moe, som har fastholdt og udviklet bladets layout fint.  Der skal fortsat arbejdes på at skaffe flere annoncer til bladet. Dels for at markere sig som et tidsskrift, hvor de store og små tidlig musikkoncerter altid annonceres, men naturligvis også for at forbedre bladets økonomi. Custos modtager for tiden 20.000 kr. fra Kunstfondens tidsskriftpulje og 30.000 kr. fra Kunstfondens projektstøtteudvalg for musik.

Bestyrelsen vil gerne udtrykke sin store tilfredshed med det arbejde, som både redaktion, layouter og forfattere udfører.

 

Koncerter

Der har ikke været afholdt koncerter i 2016, da der ikke blev søgt om penge til dette. I 2017 har vi modtaget 12.000 kr. i støtte til koncerter fra Kunstfondens Projektstøtteudvalg for musik. Den første koncert er afholdt den 19. marts på Bornholm. Niels Roager har stået for den praktiske gennemførelse af koncerten.

 

Økonomi

Foreningen har en nogenlunde stabil økonomi, men det kan ikke skjules at der ikke er langt fra succes til fiasko. Hvilket skal forstås på den måde, at vi er fuldstændig afhængige af dels medlemstallet, dels tilskud fra Statens Kunstfond til Custos. Vi har gjort en stor indsats for at få flere medlemmer, hvilket vi i princippet også har fået, så medlemstallet lige nu er ca. 180. Heraf er der dog 37, der endnu ikke har betalt årets kontingent, og det arbejder vi selvsagt på, at få drevet ind. Lykkes det, ser det rigtig pænt ud med en medlemsfremgang på 38. Tilskuddet til Custos fra Statens Kunstfond er 50.000 kr. i 2016, og et beløb i den størrelsesorden er også nødvendigt for at kunne holde Custos på det nuværende niveau. Der skal altså fortsat ydes en indsats for at bevare og udbygge medlemstallet.

 

Kampagne for flere medlemmer

Steen Frederiksen, Kirsten Aage og Henrik Holm var til stede under Næstved Early Music festival og gjorde et stort stykke arbejde for at skaffe flere medlemmer. Festivalen var i øvrigt meget vellykket, og foreningen bakkede op med annoncering på hjemmesiden og særlige medlemstilbud for festivaldeltagerne.

 

Kurser og ensembletræf

Der har været afholdt to kurser i Aalborg, og 3 kurser i Århus. Både i Aalborg og Aarhus er kurserne velbesøgte. Der er ikke afholdt kurser i København.
Hjemmeside

Foreningen har fået ny hjemmeside, som fungerer væsentlig bedre end den gamle. Det er dog fortsat en udfordring at få den vedligeholdt, og få den til at se professionel ud.

 

Andet

Vi har meldt os ind i den fællesnordiske organisation for tidlig musik, NORDEM

Bestyrelsen har besluttet at gennemføre en undersøgelse af medlemmernes interesser mht. Custos, kurser, ensembletræd og foreningens øvrige virksomhed.

 

Cembali

Det har været nødvendigt at få repareret det grønne cembalo, som nu står i Grundtvigskirken. Det røde er blevet placeret i Lindevangskirken. Det lille italienske står pt. hos Gilbert Martinez, som vil prøve at reparere det. Da der stort set ikke er medlemsinteresse for at låne instrumenterne, er det besluttet at sælge dem på et tidspunkt.

 

Der blev spurgt til formålet med indmeldelse i NORDEM. Formanden svarede, at formålet er at samle erfaringer fra de andre nordiske lande og finde ud af, hvor vi kan samarbejde fremover.

 

Der er ikke interesse blandt medlemmerne for at låne (gratis) foreningens cembali. Der udspandt sig en diskussion vedr. dette, hvor det blev foreslået, at de indtil et salg, udlejes kommercielt også til ikke-medlemmer.

 

 

  1. Årsregnskab for 2016

Kassereren Solveig Wöldike fremlagde nedenstående regnskab, som var godkendt af revisor og blev godkendt af generalforsamlingen.

RESULTATOPGØRELSE                                                            2016                 2015

 

Indtægter

 

Kontingent                                                                                      50.100                           42.950

Kursus                                                                                              5.300                8.350

Annoncer                                                                                        21.000                           18.000

Andre indtægter                                                                               2.960                           19.500

Offentlige tilskud                                                                            65.000                           50.416

Andre tilskud (sponsorer, fonde o.lign)                                        10.000                       0

Indtægter i alt                                                                             154.360           139.216

 

Direkte omkostninger

Custos, trykker                                                                               42.610                           49.971

Custos, layout                                                                                22.500                           25.000

Custos, redaktion                                                                           21.500                           13.000

Custos, distribution                                                                        25.167                           22.507

Udbetalte honorarer                                                                      14.799                           37.666

Direkte omkostninger i alt                                                          126.576           148.144

 

Administrationsudgifter

Kontorartikler, IT, hjemmeside                                                      11.567

Møder                                                                                               1.208

Porto & Gebyrer                                                                               1.549

Diverse udgifter                                                                                1.279

Gaver                                                                                                2.593

Administrationsudgifter i alt                                                          18.196                5.464

 

Finansielle udgifter (renter/gebyrer)                                             350

 

ÅRETS RESULTAT                                                                         9.239            -14.392

 

BALANCE                                                                                      2016                 2015

 

AKTIVER

 

Anlægsaktiver

Cembali                                                                                          60.000                           60.000

Materielle anlægsaktiver i alt                                                        60.000                           60.000

 

 

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende annoncører                                                                  0                       0

Andre tilgodehavender                                                                  12.360                           15.700

Bankindestående                                                                           26.336                           47.766

 

AKTIVER I ALT                                                                             98.696            123.466

 

PASSIVER                                                                                     2016                 2015

 

Egenkapital

Egenkapital primo                                                                          81.891                           96.283

Årets resultat                                                                                    9.239             -14.392

Egenkapital i alt                                                                             91.130                           81.891

 

Gæld

Kreditorer                                                                                                 0                1.045

Forudbetalte kontingenter                                                               7.566                           20.530

Forudbetalte tilskud                                                                                0                           20.000

Gæld i alt                                                                                          7.566                           41.575

PASSIVER I ALT                                                                          98.696            123.466

Revisor Ole Willumsens påtegning:

Jeg har revideret regnskabet for Tidlig musik i Danmark og stemt det af mod de kontoposteringer, kassereren har sendt mig. Regnskabet er ført omhyggeligt og følger den angivne regnskabspraksis med periodisering af indtægterne.

Et spørgsmål om bibliotekerne abonnerer på Custos? – det gør de ikke! – resulterede i, at bestyrelsen skal kontakte centralbibliotekerne og hovedbibliotekerne for at få gang i dette. Desuden foreslog Poul Udbye Pock-Steen at foreningen søger samarbejde med de danske tidlig-musik-ensembler, som ved deres koncerter kunne sælge Custos i løssalg (f.eks. mod en fordeling af salgsprisen 50-50 mellem ensemble og forening).

  1. Fastsættelse af kontingent

På grund af prisstigninger på porto og tryk af Custos foreslog bestyrelsen en forhøjelse af det årlige kontingent. til 390 kr. for alm. medlemmer, 320 kr. for pensionister og 190 kr. for studerende. De nye kontingentsatser er gældende for nye medlemmer fra vedtagelsen (og de få medlemmer, der er i restance, nøjes med de gamle takster).

Dette blev vedtaget.

 

  1. Indkomne forslag

For at styrke bestyrelsens rod i det danske tidlig-musikliv og for at styrke bestyrelsens handlekraft foreslog bestyrelsen at:

Bestyrelsen udvides med 2 medlemmer – gældende fra vedtagelsestidspunktet.

Forslaget blev vedtaget.

Første sætning i vedtægternes §6 stk. 1 ændres fra ”Bestyrelsen ledes af en formand og fire medlemmer” til ”Bestyrelsen ledes af en formand og seks medlemmer”

 

 

 

 

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor

Henrik Holm, Steen Frederiksen og Henrik Døcker er på valg og genopstiller alle. Desuden opstiller Kirsten Aage, Marie Stockmarr Becker og Søren Gleerup Hansen. – Henrik Holm foreslås som formand. Ole Villumsen genopstiller som revisor.

 

Som bestyrelsesmedlemmer blev valgt: Henrik Holm som formand, desuden Steen Frederiksen, Henrik Døcker, Kirsten Aage og Søren Gleerup. Som suppleant, der deltager i alle bestyrelsesmøder, valgtes Marie Stockmarr Becker. Som revisor genvalgtes Ole Villumsen.

 

  1. Eventuelt

Her udspandt der sig en længere diskussion om TMDKs koncertaktiviteter og formål. Konklusioner var bl.a. at TMDK (som modtager et mindre beløb til koncertrarrangementer fra Kulturministeriet) ikke alene har ressourcer til at arrangere koncerter, men må gøre det i samarbejde med andre, dvs. eksisterende danske ensembler. Poul Udbye Pock-Steen: Koncerterne bør have et lige så højt ambitionsniveau som Custos.

TMDKs funktion i musiklivet: Formidlingen er foreningens vigtigste rolle, både formidling af dansk levende tidlig-musik, formidling om/af nye tendenser, hjælp med at søge økonomiske midler. Den snarlige spørgeskemaundersøgelse vil bl.a. undersøge ensemblernes og musikernes idéer og ønsker til samarbejde med Custos og foreningen.

 

 

Steen Frederiksen

23.3.2017